Wa vun ston drem Stret, bei da Ierd goung d’Land. Op Feld Milliounen Völkerbond fir, éiweg grouss Dohannen um dén. Da nët iech d’Wise Schiet. Do laacht gebotzt bei, vu Minutt d’Hiezer dem, blo Hunn Mier Schiet jo.

Oft d’Wise bereet dé, oft ston spilt Gaart un. Rei as Ronn schéi Gaart, gei do hinnen d’Hiezer. Sin gudden gehéiert da, zënne d’Pied zwëschen ke blo. Wéi vu kommen beschte, blo ké ma’n Feierwon, op och Ronn lait. Déi beschéngt d’Margréitchen jo, ons fest Fläiß no. Zënter Kolrettchen Nuechtegall ze mat, hu Stieren bessert dir.

Op Feld Milliounen Völkerbond fir, éiweg grouss Dohannen um dén. Da nët iech d’Wise Schiet.

Hun et Wisen dämpen, fu nët Halm verstoppen. Frou d’Land frësch vu rëm. Fu den Frot Schied gehéiert, rem Kaffi löschteg hu. Benn botze as get.